Infratec pieslēgums ODIN tīklam

 1. Graudu tīkla administrators (GTA) graudu tīkla līguma ietvaros veic sākotnējo Infratec un datortīkla konfigurēšanu Infratec darbam graudu tīklā, ja tas nepieciešams, tad sadarbojoties ar uzņēmuma datortīkla administratoru (UDA).
 2. UDA pienākums ir reģistrēt Infratec analizatoru kā pilntiesīgu lokālā tīkla klientu, kā arī reģistrēt tā prasības attiecībā uz datortīklu.
 3. Prasības ir šādas:
  • nodrošināt Infratec konfigurāciju ar DHCP palīdzību
  • nodrošināt ar DHCP palīdzību piešķirtās IP adreses rezervēšanu un nemainību
  • nodrošināt TCP 55555 porta pārsūtīšanu (port forwarding) no uzņēmuma reālās ārējās IP adreses un iekšējo – Infratec IP adresi
  • nodrošināt atvērtu ICMP iespēju uz uzņēmuma ārējo IP adresi
  • reģistrēt GTA IP adresi, ja tas paredzēts uzņēmuma datortīkla drošības sistēmā
  • par šīm prasībām informēt trešās puses, ja tādas ir iesaistītas sakaru nodrošināšanā
  • jebkuru izmaiņu gadījumā, kas saistītas ar augšminēto prasību potenciālu nenodrošināšanu, nekavējoties informēt GTA, lai pēc iespējas īsākā laikā atjaunotu graudu tīkla darbību.
 4. GTA apņemas savlaicīgi informēt UDA par visām tehniskajām izmaiņām no savas puses, kas varētu ietekmēt graudu tīkla darbību.
 5. Sakaru traucējumu gadījumos, kas nav radušies GTA vainas dēļ, GTA piedalās sakaru atjaunošanā par atsevišķu samaksu, kas neietilpst graudu tīkla līgumā paredzētajā samaksā.

Latvijas Graudu tīkla tehniskais administrators
Māris Stegenburgs
tel. 29546281
e-pasts: maris@eiranet.lv

odin_tiikls.txt · Labota: 2013/02/12 15:56 , labojis Māris Stegenburgs